Information system for protected areas from the ecological network Natura 2000

Home > News > Заместник-министър Атанас Костадинов откри Трета национална кръгла маса на тема „Разработване на Национална приоритетна рамка за действие по Натура 2000 в България"

Заместник-министър Атанас Костадинов откри Трета национална кръгла маса на тема „Разработване на Национална приоритетна рамка за действие по Натура 2000 в България"

Залагането на устойчив подход стои в основата на всяко добро решение, което ще бъде в полза на околната среда

3/13/2014

Заместник-министър Атанас Костадинов откри Трета национална кръгла маса на тема „Разработване на Национална приоритетна рамка за действие по Натура 2000 в България“. В кръглата маса участват представители на публични администрации, общински и областни управи, неправителствени организации с екологична насоченост и бизнеса.

Целта на събитието е широко обществено участие на всички заинтересовани страни в процеса на разработване на Националната приоритетна рамка за действие по НАТУРА 2000 за периода 2014-2020 г., чрез представяне на окончателната версия на Рамката. Изработването на този документ е в рамките на проект „Изпълнение на проучвания, анализи, стратегии във връзка с програмиране на оперативната програма в сектор „Околна среда“ за период 2014 – 2020 г.", финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.“.

На кръглата маса ще бъдат представени и добри практики, включени в Сборника „За по-добро бъдеще: добри практики от мрежата Натура 2000“, както и предстоящи дейности и събития в изпълнение на проекта за разработване на Рамката.

„Залагането на устойчив подход стои в основата на всяко добро решение, което ще бъде в полза на околната среда. Аз мисля, че този проект е част от устойчивото управление на околната среда, малък, но сериозен принос към устойчивото управление“, каза заместник-министър Атанас Костадинов.

Заместник-министър Костадинов припомни, че България и Словения нямат аналог в Европейския съюз по отношение на екологичната мрежа НАТУРА 2000. „За някои това е проблем, за други е предизвикателство, но ние го разглеждаме като възможност“, добави той.

В заключение, заместник-министърът посочи, че подкрепя всякакви решения, които не поставят разделителна линия между човек и природа, а дават модел за съжителство на тези два природни феномена.

 

© Information system for protected areas from the ecological network Natura 2000. All rights reserved. Ministry of Environment and Waters © 2022.