Information system for protected areas from the ecological network Natura 2000

News

Правителството измени решения за приемане на списъци на защи...

Правителството прие Решение за изменение на списъците на защитени зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна. С приети...

Правителството измени решения за приемане на списъци на защи...

Правителството прие Решение за изменение на списъците на защитени зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна. С приетит...

Изготвена е Концепция за определяне на целите на защитените ...

Изготвена е Концепция за разработване на специфични и подробни природозащитни цели на ниво защитена зона за зони от екологичната мрежа „Натура 2000“. ...

All news

Ecological network Natura 2000

Ecological network Natura 2000

The interactive map of NATURA 2000 protected areas allows you to view the territory covered by each area, as well as to search for an area by name or code.

 
 

© Information system for protected areas from the ecological network Natura 2000. All rights reserved. Ministry of Environment and Waters © 2022.