Information system for protected areas from the ecological network Natura 2000

Useful hyperlinks

Европейска комисия, Главна Дирекция "Околна среда" - Природа и биоразнообразие
Европейски тематичен център по биологично разнообразие и екосистеми
Natura 2000 Viewer (сайтът е на английски език)
Български портал за биологично разнообразие
Оперативна програма "Околна среда 2014-2020"
Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС)
Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС)
Регионална инспекция по околната среда и водите - Благоевград
Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас
Регионална инспекция по околната среда и водите - Варна
Регионална инспекция по околната среда и водите - Велико Търново
Регионална инспекция по околната среда и водите - Враца
Регионална инспекция по околната среда и водите - Монтана
Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик
Регионална инспекция по околната среда и водите - Плевен
Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив
Регионална инспекция по околната среда и водите - Перник
Регионална инспекция по околната среда и водите - Русе
Регионална инспекция по околната среда и водите - Смолян
Регионална инспекция по околната среда и водите - София
Регионална инспекция по околната среда и водите - Стара загора
Регионална инспекция по околната среда и водите - Хасково
Регионална инспекция по околната среда и водите - Шумен
Национален парк "Пирин"
Национален парк “Рила”
Национален парк "Централен Балкан"
Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район
Басейнова дирекция за управление на водите Западнобеломорски район
Басейнова дирекция за управление на водите Източнобеломорски район
Басейнова дирекция за управление на водите Черноморски район
Министерство на земеделието и храните на Република България
Държавен фонд "Земеделие"
Изпълнителна агенция по горите
Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури
Природен парк „Витоша”
Природен парк "Врачански Балкан"
Природен парк "Златни пясъци"
Природен парк "Персина"
Природен парк "Рилски манастир"
Природен парк “Русенски Лом”
Природен парк “Сините камъни”
Природен парк “Странджа”
Природен парк "Шуменско плато"
Природен парк "Българка"
Природен парк "Беласица"
Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания - Българска академия на науките
Национален природонаучен музей, София
Институт по океанология - БАН
Институт по Рибни Ресурси - гр. Варна, Селскостопанска академия
Агенция по геодезия, картография и кадастър ( портал за он-лайн услуги "КАИС")
Contacts

For technical questions about the information system:

telephone: 02/940 66 73

email: natura2000@moew.government.bg


For official correspondence with the Ministry of Environment and Water:

email: edno_gishe@moew.government.bg

 

© Information system for protected areas from the ecological network Natura 2000. All rights reserved. Ministry of Environment and Waters © 2022.