Information system for protected areas from the ecological network Natura 2000

Home > News > Правителството измени решения за приемане на списъци на защитени зони от мрежата „Натура 2000“

Правителството измени решения за приемане на списъци на защитени зони от мрежата „Натура 2000“

8/3/2021

Правителството прие Решение за изменение на списъците на защитени зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.

С приетите изменения се увеличава площта на защитени зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0001001 „Ропотамо“, BG0000100 „Плаж Шкорпиловци“ и BG0000103 „Галата“. Целта е осигуряване на пълна защита на крайбрежни местообитания от урбанизация, застрояване и фрагментиране, опазване на видове включени в приложение № 2 на ЗБР и постигане на целите на Директива 92/43/ЕИО за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.

С приемането на решението общото покритие на мрежата от защитени зони за местообитанията се увеличава с 3346.95 ха или 0.031 % от националната територия.

Пълният текст на Решение № 564 от 30.07.2021 г. на Министерския съвет (ДВ, бр. 64 от 03.08.2021 г.)е наличен на https://www.moew.government.bg/bg/priroda/natura-2000/registri-za-zastiteni-zoni/prieti-s-reshenie-na-ministerski-suvet/

 

© Information system for protected areas from the ecological network Natura 2000. All rights reserved. Ministry of Environment and Waters © 2022.