Information system for protected areas from the ecological network Natura 2000

Home > News > Министерският съвет на Република България взе решение за изменение и допълнение на списъци на защитени зони за опазване на дивите птици

Министерският съвет на Република България взе решение за изменение и допълнение на списъци на защитени зони за опазване на дивите птици

1/17/2014

С Решение № 678 от 07 ноември 2013г.(обн. ДВ бр.99 от 15.11.2013г.)Министерският съвет на Република България прие Списък на защитени зони за опазване на дивите птици и изменение на списъци на защитени зони за опазване на дивите птици.

Във връзка със стартирала от Европейската комисия на 30.09.2011 г. наказателна процедура, касаеща защитени зони „Комплекс Калиакра”, „Калиакра” и „Белите скали”, България е поела ангажименти за изпълнение на конкретни мерки. Едни от тях са обявяване на нова защитена зона за опазване на дивите птици „Било” и разширяване на границите на съществуващата защитена зона за опазване на дивите птици „Калиакра”.

Предложената нова защитена зона за опазване на дивите птици „Било” и предложената промяна в границата на съществуващата защитена зона за опазване на дивите птици „Калиакра” са разгледани и приети от Националния съвет по биологично разнообразие, консултативен орган към министъра на околната среда и водите на заседание, проведено на 08.10.2013 г. С това свое Решение Министерският съвет прие списък от 1 нова защитена зона за опазване на дивите птици „Било”, както и прие промяна в териториалния обхват на съществуващата защитена зона за опазване на дивите птици „Калиакра”.

 

© Information system for protected areas from the ecological network Natura 2000. All rights reserved. Ministry of Environment and Waters © 2022.