Information system for protected areas from the ecological network Natura 2000

Home > News > Министерският съвет на Република България взе решение за изменение и допълнение на списъци на защитени зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна

Министерският съвет на Република България взе решение за изменение и допълнение на списъци на защитени зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна

определени за опазване на видове и местообитания в акваторията на Черно море

1/7/2014

С Решение № 660 от 01 ноември 2013г. (обн. ДВ бр.97 от 08.11.2013г.) Министерският съвет на Република България прие Списък на защитени зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, и изменение на списъци на защитени зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, определени за опазване на видове и местообитания в акваторията на Черно море.

Във връзка със заключенията от проведения през 2010 г. биогеографски семинар, с цел отразяване на бележките и допълване на мрежата от защитени зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна в акваторията на Черно море, Института по океанология при БАН и Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН идентифицираха важни територии за оценените от ЕК с „недостатъчност” и „научна резерва” видове и местообитания в акваторията на Черно море, в рамките на финансиран от ПУДООС проект.

Предложените нови защитени зони за местообитанията и предложените промени в границите на съществуващите защитени зони за местообитанията в акваторията на Черно море са разгледани и приети от Националния съвет по биологично разнообразие, консултативен орган към министъра на околната среда и водите на заседание, проведено на 04.12.2012 г. С това свое решение Министерският съвет прие списък от 3 нови защитени зони за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна - BG0001500 ”Аладжа банка”, BG0001501 ”Емона” и BG0001502 ”Отманли” както и прие промени в териториалния обхват на други 6 от съществуващите защитени зони за местообитанията в акваторията на Черно море.

Защитена зона BG0000110 „Острови Св.Иван и Св.Петър” беше заличена от списъка, като териториалния обхват на зоната, стана част от зона BG0000146 ”Плаж Градина – Златна рибка”.

 

© Information system for protected areas from the ecological network Natura 2000. All rights reserved. Ministry of Environment and Waters © 2022.