Information system for protected areas from the ecological network Natura 2000

Home > News > Националният съвет по биологично разнообразие взе решения за седем защитени зони по Натура 2000

Националният съвет по биологично разнообразие взе решения за седем защитени зони по Натура 2000

Предстои зоните да бъдат предложени за утвърждаване от Министерския съвет

11/25/2013

Националният съвет по биологично разнообразие (НСБР) - консултативен орган към министъра на околната среда и водите, взе решения за разширение на съществуващи и определяне на нови места за опазване на дивите птици за общо седем защитени зони, които обхващат 244 935 хектара:
• защитена зона ”Рилски манастир” - осигурява съвпадение на границите за защита на птиците и границите за защита на местообитанията с обхват 25 833 ха.
• защитена зона „Българка” - също се осигурява съвпадение на границите за защита на птиците и границите за защита на местообитанията с обхват 23 966 ха.
• защитена зона „Западни Родопи” – разширение с 61 389 ха.
• защитена зона „Ломовете” – разширение с 29 930 ха.;
• защитена зона „Пирин Буфер”- нова зона с обхват 31 801 ха.;
• защитена зона „Централен Балкан Буфер” – нова зона с обхват 71 984 ха;
• зона за местообитанията „Остров Вардим” - осигурява съвпадение на границите за защита на птиците и границите за защита на местообитанията с обхват 1167 ха.

Предстои зоните да бъдат предложени за утвърждаване от Министерския съвет. С приемането на тези предложения площта на мрежата от защитени зони за птиците се увеличава с 2.2 % от националната територия, или покритието на мрежата от защитени зони за птиците става 22,6 % от територията на страната. Тъй като в основната си част тези предложения се припокриват със съществуващи защитени зони за местообитанията, общото покритие на мрежата Натура 2000 със сегашното разширение става 34,34%. Така България увеличава от 89 на 98 процента територията на първоначално предложените зони за опазване на птици /т. нар. орнитологично важни места/ и практически покрива изцяло европейските изисквания във връзка с наказателната процедура за недостатъчност на защитените зони за птиците по НАТУРА 2000, започнала срещу страната ни през 2007 г.

Националният съвет по биологично разнообразие взе решение да отложи за следващо заседание разглеждането на документацията за включване на защитена зона „Рила-буфер” в НАТУРА 2000, докато не се внесе консенсунсно и балансирано предложение, което да осигури максимално съвпадение на границите за защита на птиците и границите за защита на местообитанията, като едновременно отчита съществуващите социално-икономически фактори. „Националният съвет не може да работи под този натиск, който в момента се оказва върху структурата и министерството, затова разчитаме специалистите да се разберат помежду си и да не бъдем ние тези, които решаваме споровете между тях” – коментира зам.-министър Евдокия Манева след заседанието.

Разглеждането на предложения проект на „План за действие на царския орел (Aquila heliacа) в България 2011 – 2020”, изготвен от Българското дружество за защита на птиците в рамките на LIFE+ проект, също беше отложено за следващо заседание, за да се извърши необходимата съгласувателна процедура, предвидена като задължителен елемент от нормативните документи.

 

© Information system for protected areas from the ecological network Natura 2000. All rights reserved. Ministry of Environment and Waters © 2022.