Information system for protected areas from the ecological network Natura 2000

Home > News > Правителството измени решения за приемане на списъци на защитени зони

Правителството измени решения за приемане на списъци на защитени зони

9/8/2020

Правителството прие Решение за изменения на решения на Министерския съвет за приемане на списъци на защитените зони за опазване на дивите птици и за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.

С приетите изменения окончателните площи на защитените зони ще се определят в заповедите им за обявяване, като се изчисляват чрез координатите на точките, формиращи границите им, определени в приетата и дефинирана за страната геодезическа система, като отпадат изискванията за включване на цели имоти в границите на защитените зони. По този начин защитените зони ще бъдат обявени, съгласно границите, в които те са били предложени от респондентите и одобрени от Националния съвет по биологичното разнообразие и Министерския съвет.

Пълният текст на Решение № 615 от 02.09.2020 г. на Министерския съвет (ДВ, бр. 79 от 2020 г.) е наличен на https://www.moew.government.bg/bg/priroda/natura-2000/registri-za-zastiteni-zoni/prieti-s-reshenie-na-ministerski-suvet/

 

© Information system for protected areas from the ecological network Natura 2000. All rights reserved. Ministry of Environment and Waters © 2022.