Information system for protected areas from the ecological network Natura 2000

Home > News > Две нови защитени зони в района на Рила планина ще опазват дивите птици и местообитания на видове

Две нови защитени зони в района на Рила планина ще опазват дивите птици и местообитания на видове

4/17/2019

С Решение №177 от 03.04.2019г. (ДВ бр.29/2019г.) Министерският съвет взе решение за определяне на две нови защитени зони в района на Рила планина – за опазване на дивите птици - с код BG BG0002129 „Рила буфер“ и за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна - с код BG0000636 „Ниска Рила“.

С приемането на новите защитени зони в този район, България изпълни поетите ангажименти в изпълнение на решение на Съда на ЕС по дело С-97/17, както и на запитвания от страна ГД „Околна среда“ към ЕК по отношение на отстраняване на недостатъчности в мрежата Натура 2000 по Директивата за местообитанията за видовете кафява мечка и главоч. 

© Information system for protected areas from the ecological network Natura 2000. All rights reserved. Ministry of Environment and Waters © 2022.