Information system for protected areas from the ecological network Natura 2000

Home > News > Стартира проект “Натура 2000 в Черно Море“ по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова BG16M1OP002-3.005 на оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.”

Стартира проект “Натура 2000 в Черно Море“ по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова BG16M1OP002-3.005 на оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.”

11/10/2017

Основната цел на проекта е завършване на изграждането и развитието на мрежата „Натура 2000“ в морската среда. Основната дейност предвидена в рамките на този проект е проучването и картирането на разпространението на типовете природни местообитания, местообитания на видове и техните популации, както и определяне на природозащитното им състояние в морските пространства на Република България.

Изпълнението на проекта ще спомогне за запазване и устойчивото управление на природните ресурси на българската зона на Черно море, като ще даде възможност това управление да се основава на конкретна, надеждна и научно обоснована информация за морските видове и местообитания.

Стойността на проекта е 11 734 980 лева, от които 9 974 733 лева са предоставени от Европейския фонд за регионална развитие, а 1 760 247 лева са национално съфинансиране. Продължителността на проекта е 70 месеца, считано от месец октомври 2017 г.

Бенефициент по проекта е дирекция „Национална служба за защита на природата” към МОСВ.

За контакти:

Николай Цветков

тел. 02/9406123

e-mail: ntsvetkov@moew.government.bg

 

© Information system for protected areas from the ecological network Natura 2000. All rights reserved. Ministry of Environment and Waters © 2022.