Information system for protected areas from the ecological network Natura 2000

Home > News > Министерският съвет на Република България взе решение за изменение и допълнение на списъците на защитени зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна

Министерският съвет на Република България взе решение за изменение и допълнение на списъците на защитени зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна

5/14/2014

С Решение № 223 от 24 април 2014г. (обн. ДВ бр.37 от 29.04.2014г.) Министерският съвет на Република България прие Списък на защитени зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, и изменение на списъците на защитени зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.

Във връзка със стартирала от Европейската комисия на 30.09.2011 г. наказателна процедура, част от която касае увреждане на приоритетен тип природно местообитание 62С0* „Понто-Сарматски степи”, Р България е поела ангажименти за изпълнение на конкретни мерки. Едни от тях, с оглед изпълнение на изискването за „компенсации“, са обявяване на нова защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна “Девненски хълмове” и разширяване границите на две съществуващи защитени зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна “Крайморска Добруджа” и “Комплекс Калиакра”.

Предложената нова защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна “Девненски хълмове” и предложените промени в границите на съществуващите защитени зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна “Крайморска Добруджа” и “Комплекс Калиакра” са разгледани и приети от Националния съвет по биологично разнообразие, консултативен орган към министъра на околната среда и водите, на заседание проведено на 07.03.2014 г.

С това свое Решение Министерският съвет прие списък от 1 нова защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна “Девненски хълмове”, както и прие промени в териториалния обхват на съществуващите защитени зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна “Крайморска Добруджа” и “Комплекс Калиакра”.

 

© Information system for protected areas from the ecological network Natura 2000. All rights reserved. Ministry of Environment and Waters © 2022.